Στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Φυλή γίνεται σήμερα η διαχείριση και επεξεργασία του συνόλου σχεδόν των απορριμμάτων που παράγονται στην μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής.

Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι στερεών αποβλήτων σε ετήσια βάση, μεταφέρονται με δημοτικά ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς και εναποτίθενται είτε απευθείας στα κύτταρα διάθεσης απορριμμάτων, είτε αφότου υποστούν επεξεργασία στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, είτε με ενδιάμεση στάση τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό.

Η διαδικασία της υγειονομικής ταφής γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, ώστε να ελαχιστοποιούνται επιβαρύνσεις από τις εκλύσεις οσμών και λοιπών ρύπων.

Ειδικές μονάδες και έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων μεριμνούν για την αποτροπή διαφυγής στο υπέδαφος και κατ’ επέκταση στον υδροφόρο ορίζοντα, λυμάτων, ενώ το παραγόμενο από τα εναποτιθέμενα απορρίμματα βιοαέριο αντλείται και μετατρέπεται σε ενέργεια μέσω ειδικής Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου.

Τέλος στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Φυλή ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη Μονάδα Αποτέφρωσης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.

Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης, δυναμικότητας 30 τόνων ημερησίως, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς η αποτελεσματική λειτουργία της επιτυγχάνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.