Αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων


  Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής  (ΕΔΣΝΑ) λειτουργεί από το 2002 τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης του συνόλου των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) στην Ελλάδα εντός της ΟΕΔΑ Φυλής.

Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης, δυναμικότητας 30 τόνων ημερησίως, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς η αποτελεσματική λειτουργία της επιτυγχάνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. 

Με τη λειτουργία της ο ΕΔΣΝΑ συνέβαλε αποφασιστικά στη συμμόρφωση της χώρας μας με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έδωσε συνολική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των ΕΙΑ της Αττικής και στη διακοπή της λειτουργίας των απαρχαιωμένων κλιβάνων των υγειονομικών μονάδων, οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τις εξής μονάδες:

1.Μονάδα ζυγισης 

2.Μονάδα Προσωρινής  Αποθηκευσης

3.Μονάδα Καύσης

   3.1 Κλίβανος καύσης

   3.2 Θάλαμος μετάκαυσης

4.Μονάδα Ψύξης  Καυσαερίων

   4.1 Εναλλάκτης

   4.2 Πύργος ψύξης

5.Μονάδα Καθαρισμού  Καυσαερίων

   5.1 Αντιδραστήρας

   5.2 Σακκόφιλτρο

   5.3 Πύργος πλύσης

   5.4 Καπνοδόχος

 

 1.Μονάδα ζυγισης

Στην είσοδο της εγκατάστασης υπάρχει ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα για την ζύγιση των οχημάτων μεταφοράς των απορριμμάτων καθώς επίσης και μια πύλη ανίχνευσης ραδιενεργών αποβλήτων.

 2.Μονάδα Προσωρινής  Αποθηκευσης

Η μονάδα προσωρινής αποθήκευσης στεγάζεται στο κτίριο του αποτεφρωτήρα.

Μετά τη ζύγιση, τα οχήματα εισέρχονται στο χώρο αποθήκευσης των απορριμμάτων και κατάλληλα σημεία σηματοδότησης που αντιστοιχούν σε containers αποθήκευσης, καθοδηγούν τον οδηγό σε εκείνο που θα εκφορτώσει τα απορρίμματα. Η αποθήκευση των νοσοκομειακών απορριμμάτων γίνεται σε 6 containers. Τα απορρίμματα τα οποία εισέρχονται στην εγκατάσταση σε πλαστικούς σάκους δεν μπορούν να αποθηκευτούν στα containers. Για τα απορρίμματα αυτά έχει προβλεφθεί αναβατόριο, το οποίο τροφοδοτεί απευθείας τις χοάνες των κλιβάνων.

  3.Μονάδα Καύσης

Η μονάδα καύσης στεγάζεται στο κτίριο του αποτεφρωτήρα, εμβαδού 780 τμ περίπου. Η εγκατάσταση αποτελείται από δύο όμοιες γραμμές αποτέφρωσης που έχουν τη δυνατότητα αποτέφρωσης συνολικά 30 tn/day νοσοκομειακών απορριμμάτων. Η καύση επιτυγχάνεται με τη χρήση ομόρροου περιστρεφόμενου κλιβάνου.

 3.1 Κλίβανος καύσης

     Ο κλίβανος αποτελείται από την κεφαλή και τον κύλινδρο καύσης. Ο καυστήρας είναι τύπου πολυκαυσίμου, τροφοδοτείται με φυσικό αέριο. Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της φάσης εκκίνησης του κλιβάνου ή στην υποστήριξη της καύσης όταν αποτεφρώνονται απορρίμματα με χαμηλή θερμογόνο δύναμη.       Ο κύλινδρος καύσης είναι τοποθετημένος με κεκλιμένο τον άξονά του κατά 2,5ο ως προς τον οριζόντιο για να επιτρέπει στα απορρίμματα να κατέρχονται προς το θάλαμο τέφρας  που βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του κυλίνδρου. 

     Η περιστροφή εξασφαλίζει τη συνεχή επαφή μεταξύ των απορριμμάτων του αέρα καύσης και της φλόγας καθώς επίσης προκαλεί την αποφυγή της προσκόλλησης της τέφρας στα τοιχώματα, μειώνοντας στο ελάχιστο της εργασίες συντήρησης και καθαρισμού.

     Ο κύλινδρος έχει επένδυση από πυρίμαχο και μονωτικό υλικό τα οποία έχουν την ικανότητα να αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται κατά τη φάση της καύση.

 3.2 Θάλαμος μετάκαυσης

     Ο θάλαμος μετάκαυσης έχει σκοπό την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της καύσης και επομένως της σχεδόν ολοκληρωτικής θερμοκαταστροφής όλων των οργανικών συστατικών που περιέχονται από τον κλίβανο και ιδιαίτερα των χλωριούχων οργανικών ουσιών και ρύπων (διοξίνες και φουράνες).Τα καυσαέρια εισέρχονται στο θάλαμο μετάκαυσης με ταχύτητα  με την οποία διασφαλίζεται ένας μεγάλος βαθμός τυρβώδους ροής στο εσωτερικό του θαλάμου ενώ ο επαρκής χρόνος παραμονής και η θερμοκρασία έχουν σκοπό να επιτύχουν τη θερμοκαταστροφή  των ρυπογόνων οργανικών ουσιών.  Για την επίτευξη του σκοπού αυτού τα καυσαέρια διατηρούνται σε θερμοκρασία άνω των 1100C για τουλάχιστον 2 sec.

 4.Μονάδα Ψύξης  Καυσαερίων

Η μονάδα ψύξης καυσαερίων στεγάζεται στο χώρο καύσης του κτιρίου αποτεφρωτήρα. Το σύστημα ψύξης καυσαερίων τοποθετείται μετά τον θάλαμο μετάκαυσης.

Το τμήμα ψύξης αποτελείται από τα τέσσερα στοιχεία του εναλλάκτη θερμότητας με ακτινοβολία και από έναν πύργο ψύξης (quencher).

Σκοπός  είναι η μείωση της θερμοκρασίας των καυσαερίων σε αποδεκτά επίπεδα για την γραμμή καθαρισμού που ακολουθεί εισάγοντας ελάχιστη, και επομένως αποδεκτή, ποσότητα υγρασίας στα καυσαέρια. 

4.1 Εναλλάκτης

Στον εναλλάκτη, η θερμότητα των καυσαερίων που εξέρχονται από τον θάλαμο μετάκαυσης παρέχεται μέσω ακτινοβολίας στον αέρα ψύξης των στοιχείων του. Μέρος αυτού  του αέρα διοχετεύεται στην περιοχή αναθέρμανσης.

 4.2 Πύργος ψύξης

Ο πύργος ψύξης έχει σκοπό  την ψύξη σε μικρό χρονικό διάστημα των καυσαερίων μέχρι την θερμοκρασία εισόδου στο υποσύστημα επεξεργασίας καυσαερίων. Η ψύξη γίνεται μέσω της ανάμειξης των καυσαερίων με νερό βιομηχανικής χρήσης και με νερό που προέρχεται από τον πυθμένα του πύργου πλύσης.

Δεδομένου ότι πρέπει να γίνει πλήρης εξάτμιση του εισερχόμενου νερού έτσι ώστε ο πυθμένας να είναι στεγνός, το νερό θα πρέπει να εξατμιστεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα γι’ αυτό ψεκάζεται, μέσω κατάλληλων ακροφυσίων με την βοήθεια πεπιεσμένου αέρα που το μετατρέπει σε πολύ μικρά σταγονίδια.

Η ψύξη των καυσαερίων επιτρέπει την επίτευξη της βέλτιστης θερμοκρασίας για τις αντιδράσεις δημιουργίας των αλάτων μεταξύ ασβέστου και των ρύπων που λαμβάνουν χώρα στον αντιδραστήρα, ευνοώντας την απορρόφηση των ρύπων από τους ενεργούς άνθρακες και την μείωση της θερμοκρασίας.

 5.Μονάδα Καθαρισμού  Καυσαερίων

 5.1 Αντιδραστήρας

Ο αντιδραστήρας είναι ξηρού τύπου και χρησιμοποιείται για την ανάμειξη των καυσαερίων με τα χημικά αντιδρώντα. Τα αντιδρώντα στοιχεία  εγχέονται σε μορφή σκόνης μέσα στον αντιδραστήρα και μεταφέρονται από το ρεύμα καυσαερίων υπό την μορφή προϊόντων αντίδρασης και μαζί με τη περίσσεια που δεν αντέδρασε περνούν στην επόμενη φάση της φίλτρανσης στο σακκόφιλτρο.

Στον αντιδραστήρα εξουδετερώνονται χημικά τα όξινα σωματίδια που περιέχονται στα καυσαέρια. Για να γίνει η εξουδετέρωση, είναι απαραίτητο να επικρατούν στο εσωτερικό του αντιδραστήρα οι εξής συνθήκες:

  • Μέγιστη διάχυση των αντιδρώντων στα καυσαέρια
  • Επαρκής χρόνος επαφής για τη διεξαγωγή της αντίδρασης

  5.2 Σακκόφιλτρο

Το σακκόφιλτρο αποτελεί το θεμελιώδες εξάρτημα εξουδετέρωσης των ρύπων. Στο σακκόφιλτρο γίνεται παρακράτηση του μεγαλύτερου μέρους της τέφρας, ακόμη και με την πλέον μικροσκοπική κοκκομετρία, και ολοκληρώνονται οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα και στον αντιδραστήρα.

Το βασικό στοιχείο του σακκόφιλτρου είναι ένα κυλινδρικός σάκος, διαμέσου του οποίου διέρχονται τα καυσαέρια. Τα καυσαέρια φιλτράρονται από το εσωτερικό προς το εξωτερικό των σάκων, στην επιφάνεια των οποίων γίνεται η εναπόθεση της τέφρας και των παραγώγων των αντιδράσεων. Το σακκόφιλτρο αποτελείται από συστοιχίες σάκων τοποθετημένων σε παράλληλες σειρές.

Οι σάκοι του φίλτρου αποτελούνται από ένα υφασμάτινο κυλινδρικό περίβλημα το οποίο συγκρατείται στη θέση του εσωτερικά από μεταλλικό πλέγμα.

 5.3 Πύργος πλύσης

Ο πύργος πλύσης είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει τη μείωση της τιμής της συγκέντρωσης των διαφόρων όξινων συστατικών που περιέχονται στα καυσαέρια κατά την έξοδό τους από το σακκόφιλτρο.

 5.4 Καπνοδόχος

Η λειτουργία της καπνοδόχου είναι να απορρίπτει τα καυσαέρια που προέρχονται από το σύστημα σε ικανοποιητικό ύψος . Για τη διασφάλιση της βέλτιστης αυτής λειτουργίας, η καπνοδόχος είναι θερμικά μονωμένη και έχει προβλεφθεί ανάμιξη των κορεσμένων σε υγρασία καυσαερίων με θερμό αέρα που προέρχεται από τη ψύξη των καυσαερίων στον εναλλάκτη.

Η καπνοδόχος διαθέτει στόμια για το σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών, το όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας και τον αναλυτή οξυγόνου.