Frequently Asked Questions - Συχνές Ερωτήσεις

FAQs - Συχνές Ερωτήσεις

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής συστάθηκε με την με αρ.52546/16-12-2011 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών  σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 Καλλικράτης περί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής. Αποτελεί καθολικό διάδοχο της προγενέστερης μορφής του Συνδέσμου, του ΕΣΔΚΝΑ. Η ουσιώδης τροποποίηση που υπήρξε στη σύσταση του ήταν ότι μετατράπηκε σε διαβαθμιδικό, εκπροσωπούνται δηλαδή πλέον σε αυτόν και α' και ο β' βαθμός αυτοδιοίκησης. Η συνύπαρξη αυτή αποτυπώνεται στη σύνθεση των συλλογικών του οργάνων, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η μεταφόρτωση, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.

Η οργανωτική δομή, οι αρμοδιότητες και κάθε σχετικό με τη λειτουργία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ζήτημα ρυθμίζεται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του (ΦΕΚ 515/Β/2014).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. απαρτίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου και τις κάτωθι εννέα (9) επιμέρους Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος
 • Διεύθυνση Ποιότητας, Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης
 • Διεύθυνση Ανακύκλωσης
 • Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων
 • Διεύθυνση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
 • Διεύθυνση Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων

Η Ο.Ε.Δ.Α. είναι η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Φυλή.  Εκεί γίνεται σήμερα η διαχείριση και επεξεργασία του συνόλου σχεδόν των απορριμμάτων που παράγονται στην μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής.

Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι στερεών αποβλήτων σε ετήσια βάση, μεταφέρονται με δημοτικά ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς και εναποτίθενται είτε απευθείας στα κύτταρα διάθεσης απορριμμάτων, είτε αφότου υποστούν επεξεργασία στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, είτε με ενδιάμεση στάση τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό.

Στην Ο.Ε.Δ.Α. λαμβάνει χώρα η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, ενώ λειτουργεί επίσης και η Μονάδα Αποτέφρωσης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.

Η διαδικασία της υγειονομικής ταφής γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, ώστε να ελαχιστοποιούνται επιβαρύνσεις από τις εκλύσεις οσμών και λοιπών ρύπων.

Ειδικές μονάδες και έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων μεριμνούν για την αποτροπή διαφυγής στο υπέδαφος και κατ’ επέκταση στον υδροφόρο ορίζοντα, λυμάτων, ενώ το παραγόμενο από τα εναποτιθέμενα απορρίμματα βιοαέριο αντλείται και μετατρέπεται σε ενέργεια μέσω ειδικής Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου.

Στην  Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στην Φυλή ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη Μονάδα Αποτέφρωσης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.

Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης, δυναμικότητας 30 τόνων ημερησίως, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς η αποτελεσματική λειτουργία της επιτυγχάνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Οι εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ είναι οι εξής:

ΧΥΤΑ Φυλής: Η διαχείριση και τελική διάθεση των απορριμμάτων της μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής γίνεται στον εγκεκριμένο από την εθνική νομοθεσία Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Φυλής, στη θέση «Σκαλιστήρι», έκτασης 1.000 περίπου στρεμμάτων, που βρίσκεται μεταξύ των ορέων Πάρνηθα και Αιγάλεω.Ο ΧΥΤΑ Φυλής γειτνιάζει με τους μη λειτουργούντες πια ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ Άνω Λιοσίων και τον ΧΔΑ Άνω Λιοσίων.Η κατασκευή του ΧΥΤΑ Φυλής γίνεται με χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και χωρίστηκε σε δύο φάσεις : την Α’ και την Β’ φάση. Σήμερα η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων γίνεται στην Α’ φάση, η οποία αναπτύσσεται σε έκταση 364.000 τ.μ. και έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 17.032.000 κ.μ. ή 13.625.000 τόνων. Στον ΧΥΤΑ γίνονται αποδεκτά μόνο μη επικίνδυνα αστικά και προσομοιάζοντα με αυτά στερεά απόβλητα και κανένα επικίνδυνο απόβλητο όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η είσοδος των απορριμματοφόρων γίνεται μέσω της κεντρικής πύλης εισόδου της ΟΕΔΑ Φυλής. Κατά την είσοδό τους τα οχήματα ζυγίζονται στις ειδικές γεφυροπλάστιγγες του ΧΥΤΑ και οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Προκειμένου η διαδικασία να γίνεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις, χρησι­μοποιούνται συστήματα αυτόματης καταγραφής και ελέγχου διέ­λευσης οχημάτων (χρήση κάρτας εισόδου, αυτόματη αναγνώριση οχημάτων μέσω της αυτόματης «ανάγνωσης» της πινακίδας κυκλο­φορίας κ.λπ.). Μετά τη ζύγισή τους τα οχήματα ακολουθούν τη διαδρομή του εσωτερικού οδικού δικτύου προς το ημερήσιο μέτωπο διάθεσης των απορριμμάτων και εναποθέτουν τα απορρίμματα στο υποδεικνύομενο από τους επόπτες του ΧΥΤΑ σημείο. Στη συνέχεια τα απορρίμματα προωθούνται, διαστρώνονται, συμπιέζονται, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χώρος που καταλαμβάνουν. Κατόπιν χωματοκαλύπτονται ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι εργασίες γίνονται από το προσωπικό του Συνδέσμου και από ειδικά μηχανήματα, προωθητήρες και συμπιεστικά, ιδιοκτησίας ΕΔΣΝΑ.

Ε.Μ.Α.: Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑ) απορριμμάτων, βρίσκεται στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτ. Αττικής. Πρόκειται για μια σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα επεξεργασίας και ανακύκλωσης συμμείκτων αστικών απορριμμάτων, που με τη λειτουργία του συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση. Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1997 και η έναρξη λειτουργίας του έγινε τον Μάρτιο  του 2010. Είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Απασχολεί περίπου 200 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων και διαθέτει σύγχρονο εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο παρακολουθούνται on line όλα τα μηχανήματα και οι φάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων. Η ονομαστική δυναμικότητα του ΕΜΑ είναι 1.200 τόνους και παράγονται: 100-120 τόνοι κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό), πάνω από 400 τόνοι RDF (πλαστικό, χαρτί, ξύλο, ύφασμα), ανακτώνται περίπου 0,5 τόνοι αλουμινίου και 15-20 τόνοι σιδήρου, ενώ προκύπτουν  κατάλοιπα της τάξης των 300 τόνων και άλλες απώλειες (υγρασία και αέρια).

Αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων: Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης, δυναμικότητας 30 τόνων ημερησίως, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς η αποτελεσματική λειτουργία της επιτυγχάνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Με τη λειτουργία της ο ΕΔΣΝΑ συνέβαλε αποφασιστικά στη συμμόρφωση της χώρας μας με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έδωσε συνολική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των ΕΙΑ της Αττικής και στη διακοπή της λειτουργίας των απαρχαιωμένων κλιβάνων των υγειονομικών μονάδων, οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού (Σ.Μ.Α.): Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού βρίσκεται επί της οδού Λ. Σχιστού- Σκαραμαγκά (στα όρια του Δήμου Περάματος), με είσοδο έναντι του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Σχιστού. Ο Σταθμός εκτείνεται σε 40.000 τ.μ. εκ των οποίων τα 2.000 τ.μ. περίπου είναι στεγασμένοι χώροι και τα 12.500 τ.μ., χώροι πρασίνου. Λειτουργεί ανελλιπώς από το 1991 εξυπηρετώντας αρχικά τον Δήμο Πειραιά και τους όμορους Δήμους, και σήμερα κατόπιν σταδιακών επεκτάσεων πάνω από 10 Δήμους της Αττικής.

Στο ΣΜΑ Σχιστού διενεργούνται:

 • Ζύγιση απορριμματοφόρων. Για τον σκοπό αυτό λειτουργούν δύο μηχανικές γεφυροπλάστιγγες, με ηλεκτρονικά ζυγιστήρια και θάλαμο ελέγχου κλιματιζόμενο, εξοπλισμένο με κεντρικό σύστημα ελέγχου αυτοματισμών λειτουργίας θυρών εισόδου – εξόδου οχημάτων ΣΜΑ.
 • Απόρριψη του φορτίου τους σε δύο (2) τάφρους υποδοχής,
 • Συμπίεση των απορριμμάτων μέσω τεσσάρων (4) παγίων συγκροτημάτων συμπίεσης σε κλειστού τύπου containers 30 κ.μ., και
 • Μεταφορά των containers στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής (ΧΥΤΑ και εργοστάσιο μηχαν. Ανακύκλωσης – ΕΜΑΚ) με ειδικά γερανοφόρα τετραξονικά φορτηγά οχήματα.

«Καρδιά»  του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΣΜΑ αποτελεί το ως άνω ενιαίο σύστημα τροφοδοσίας και λειτουργίας των 4 συμπιεστών του ΣΜΑ, το οποίο αποτελείται από δύο παράλληλες γραμμές. Ο τρέχον μέσος όρος φορτίου κυμαίνεται περί τους 900 τόνους / ημέρα. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις του ΣΜΑ περιλαμβάνουν συνεργείο κινητού εξοπλισμού, αποθήκη υλικών, βοηθητικούς χώρους, γραφεία διοίκησης, πλυντήριο κινητού εξοπλισμού και πρατήριο καυσίμων, ζυγιστήριο οχημάτων πύλης εισόδου, εγκατάσταση και δίκτυο πυρόσβεσης, βοηθητικό κινητό εξοπλισμό.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η ίδρυση και λειτουργία ενός ΣΜΑ έχει σημαντικά πλεονεκτήματα:

Οικονομικά. Συντομεύεται δραστικά το πλήρες δρομολόγιο κάθε απορριμματοφόρου με αποτέλεσμα καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού συλλογής, μείωση των νεκρών χρόνων για τη διαδρομή προς την εγκατάσταση επεξεργασίας/διάθεσης, οικονομία στα καύσιμα, στη συντήρηση και τις επισκευές, αύξηση του χρόνου ζωής του δημοτικού εξοπλισμού καθαριότητας.

Περιβαλλοντικά. Βελτίωση της καθαριότητας των εξυπηρετούμενων δήμων με την εξοικονόμηση και αξιοποίηση του προσωπικού. Δραστική μείωση των περιβαλλοντικών οχλήσεων (οσμές, σκόνη, διαρροή υγρών, διασπορά ελαφρών αντικειμένων) από τα πολλαπλά δρομολόγια των απορριμματοφόρων των δήμων στο δίκτυο που περιβάλλει και οδηγεί στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής. Μείωση των αερίων ρύπων στην κυκλοφορία από τη μείωση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων.

Κυκλοφοριακά. Ένας σταθμός μεταφόρτωσης των 600τονων/ημέρα θα καταργήσει 130 δρομολόγια απορριμματοφόρων και θα προσθέσει 32-34 νέα δρομολόγια με containers δηλαδή θα έχουμε συνολική μείωση 25-30% των εκτελουμένων δρομολογίων και μάλιστα με ομαλή διασπορά στη διάρκεια της ημέρας. Μειώνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος με ευεργετικά αποτελέσματα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των πόλεων ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.

Το συγκρότημα του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης αποτελείται από τα παρακάτω κτίρια: 

Ι.     Κτίριο Διοίκησης- Κεντρικού Ελέγχου- Εξυπηρέτησης προσωπικού

ΙΙ.    Συνεργείο- Αποθήκη

ΙΙΙ.   Φυλάκιο Ζυγιστήριο       

ΙV.   Υποδοχή απορριμμάτων - Βιομηχανικό Κτίριο Μηχανικού Διαχωρισμού (Μ.Μ.Δ)

V. Βιομηχανικό Κτίριο Ταχείας Κομποστοποίησης – Ωρίμανσης Compost

VI.
Βιομηχανικό Κτίριο Ραφιναρίας

VII. Βιομηχανικό κτίριο Συσκευασίας και Τυποποίησης Compost

Αναλυτικά η διαδικασία:

1.Είσοδος Εργοστασίου – Ζυγιστήριο

Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (Ε.Μ.Α.) της περιοχής Άνω Λιοσίων δέχεται μέρος των απορριμμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. Αττικής.

Όλα τα οχήματα ζυγίζονται μία φορά, είτε στην είσοδο αν πρόκειται για απορριμματοφόρα και φορτηγά κλαδιών, είτε στην έξοδο κατά την παραλαβή των προϊόντων ή την απομάκρυνση των αχρήστων. Η ζύγιση των εισερχομένων οχημάτων γίνεται μέσω των δύο γεφυροπλαστιγγών εισόδου, ενώ των εξερχόμενων μέσω της γεφυροπλάστιγγας εξόδου.

Για την γρήγορη εξυπηρέτηση των οχημάτων, όλη η διαδικασία ελέγχου, ζύγισης, καταγραφής και καθοδήγησης των απορριμματοφόρων οχημάτων είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς να απαιτείται η έξοδος του οδηγού του οχήματος ή η πληκτρολόγηση πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό όλα τα οχήματα εφοδιάζονται με μαγνητική κάρτα, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, τον Δήμο προέλευσής του, τον τύπο των μεταφερόμενων υλικών και το απόβαρό του (που επιβεβαιώνεται περιοδικά) κλπ.

2.Μονάδα Μηχανικού Διαχωρισμού (Μ.Μ.Δ.)

Η Μονάδα Μηχανικού Διαχωρισμού αποτελείται από τις μονάδες υποδοχής και τροφοδοσίας, μηχανικού διαχωρισμού, επεξεργασίας ξηρού κλάσματος και διαχείρισης προϊόντων αχρήστων.

3.Μονάδα υποδοχής-τροφοδοσίας απορριμμάτων

Η Μονάδα Υποδοχής και Τροφοδοσίας των Απορριμμάτων εξυπηρετεί την παραλαβή των σύμμεικτων απορριμμάτων που προσέρχονται με την εκκένωση των απορριμματοφόρων. Επιπλέον παρέχει αποθηκευτική ικανότητα για την παραλαβή της μέγιστης ποσότητας απορριμμάτων τη Δευτέρα. Από τη Μονάδα Υποδοχής, τα απορρίμματα, μετά την απομάκρυνση των ογκωδών, δοσομετρούνται ομαλά προς την επεξεργασία τους.

Στόχος της μονάδας μηχανικού διαχωρισμού είναι ο διαχωρισμός των εισερχομένων σύμμεικτων απορριμμάτων προς παραγωγή τεσσάρων κλασμάτων:

α)    Του κλάσματος προς κομποστοποίηση, για την παραγωγή εμπορεύσιμου compost κατόπιν ελεγχόμενης βιοαποδόμησης των οργανικών.

β)    Του κλάσματος προς παραγωγή καύσιμης ύλης RDF (Refuse Derived Fuel), από μίγμα χαρτιού, πλαστικού και άλλων ελαφρών καύσιμων υλικών, σε τελική μορφή δεμάτων.

γ)    Σιδηρούχα (μαγνητιζόμενα) μέταλλα.

δ)    Αλουμίνιο

Πέραν του διαχωρισμού των ως άνω κλασμάτων, ο όλος σχεδιασμός στοχεύει επίσης στο διαχωρισμό υλικών που η παρουσία τους είναι ανεπιθύμητη, είτε κατά την περαιτέρω επεξεργασία των παραπάνω κλασμάτων, είτε στα τελικά προϊόντα:

-           πλαστικές φιάλες αναψυκτικών, νερού κλπ. Οι φιάλες αυτές κατασκευάζονται από σκληρό πλαστικό (PET, PE, PVC), που αφενός είναι ανεπιθύμητο σαν συστατικό του παραγόμενου RDF (PVC), αφετέρου είναι σκόπιμο να διαχωρίζεται, προς μελλοντική ανάκτηση των συσκευασιών

-           τυχόν ογκώδη απορρίμματα, π.χ. λάστιχα αυτοκινήτων, καρέκλες, ποδήλατα κλπ., που πιθανά δεν απομακρύνθηκαν στη Μονάδα Υποδοχής.

4.Μονάδα επεξεργασίας ξηρού κλάσματος

Τα ευμεγέθη απορρίμματα  που προκύπτουν από τη δευτεροβάθμια κοσκίνιση, καθώς και αυτά που προκύπτουν από την πρωτοβάθμια κοσκίνιση (αφού τεμαχιστούν), διέρχονται από μαγνητικό διαχωριστή μετάλλων, και τροφοδοτούνται προς το βαλλιστικό διαχωριστή – κόσκινο.

Στη διάταξη αυτή, τα απορρίμματα διαστρώνονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια μιας διάτρητης τράπεζας, τοποθετημένης με κλίση ως προς την οριζόντια. Η επιφάνεια της τράπεζας δονείται συνεχώς, εκτελώντας κυκλική προς τα ανωτέρω κατακόρυφη κίνηση (τινακτική), που έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφορετική μετακίνηση των υλικών ανάλογα με το σχήμα τους και τις ιδιότητές τους:

-           Άκαμπτα αντικείμενα

Τα σκληρά, άκαμπτα στερεά (π.χ. φιάλες πλαστικού, σκληρό πλαστικό, αδρανή, γυαλί, αλουμίνιο, μέταλλα, ξύλα κλπ.) μετά την πρόσπτωσή τους στη δονούμενη επιφάνεια αναπηδούν εκ νέου, τείνοντας να οδηγηθούν στην χαμηλότερη πλευρά, όπου και συλλέγονται στην κατηγορία των άκαμπτων.

Τα υλικά αυτά, μεταφέρονται μέσω ταινιοδρόμου προς διάταξη διαχωρισμού μη μαγνητιζόμενων μετάλλων (κυρίως αλουμινίου). Μετά την ανάκτηση των μετάλλων, τα υπολειπόμενα απορρίμματα απορρίπτονται ως άχρηστα.

-           Εύκαμπτα υλικά

Τα ελαφρά, επίπεδα και εύκαμπτα υλικά αντίθετα, λόγω και τη αυξημένης πρόσφυσής τους με την «τινασσόμενη» διάτρητη τράπεζα, μεταφέρονται σταδιακά προς τα ανωμερή, όπου εξέρχονται από την υψηλότερη ακμή της κεκλιμένης τράπεζας. Αποτελούνται κυρίως από χαρτί και πλαστικό, κατάλληλα για τη τροφοδοσία της γραμμής παραγωγής RDF.

Τα εύκαμπτα ελαφρά υλικά (RDF) που διαχωρίζονται στο βαλλιστικό διαχωριστή υφίστανται στη συνέχεια ελάττωση του μεγέθους τους με τη διέλευσή τους από κατάλληλους τεμαχιστές (ένα ανά βαλλιστικό διαχωριστή). Το τεμαχισμένο RDF συλλέγεται σε ενιαίο ταινιόδρομο και οδηγείται στο χώρος συμπίεσης, προς τελική δεματοποίηση και εμπορευματοποίησή του.

Διαχείριση αχρήστων μηχανικής διαλογής

Τα άχρηστα των τριτοβαθμίων κόσκινων από τις τρεις (3) γραμμές μηχανικής διαλογής παραλαμβάνονται από τις αντίστοιχες μεταφορικές ταινίες και μεταφέρονται καθ’ όλο το μήκος του κτιρίου από την μεταφορική ταινία συλλογής. Ακολούθως τα άχρηστα των τριτοβαθμίων παραλαμβάνονται από την τελική ταινία.

Διαχείριση αχρήστων μονάδος ξηρού κλάσματος

Στο βαρύ κλάσμα των βαλλιστικών διαχωριστών έχει παρατηρηθεί ότι περιέχεται σχεδόν το σύνολο πλαστικών φιαλών υγρών συσκευασιών (νερό, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, κλπ). Από άποψη κατηγορίας υλικών κυριαρχεί το ΡΕΤ και σε μικρότερο βαθμό το ΡΕ και τέλος τα PVC και ΡΡ. Για την ανάκτηση των υλικών από PET, PE έχει εγκατασταθεί διάταξη χειροδιαλογής.

5.Μονάδα Κομποστοποίησης και Ωρίμανσης

Η τεχνολογία Κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος είναι αυτή των καναλιών κομποστοποίησης. Διατίθεται μεγάλος αριθμός παράλληλων επιμήκων καναλιών μικρού πλάτους, στην είσοδο των οποίων το υλικό φορτώνεται μηχανικά, παραμένει εντός των καναλιών για συνολικό χρονικό διάστημα 58 περίπου ημερών υπό διαρκή αερισμό και περιοδική μηχανική ανάδευση ανά δύο ημέρες (στάδιο κομποστοποίησης).

Τα 48 κανάλια της μονάδας κατανέμονται σε τρία τμήματα, τα οποία αντιστοιχούν στα τρία modules  του τμήματος Μηχανικού Διαχωρισμού. Κάθε τμήμα αποτελείται από τέσσερις γραμμές επεξεργασίας (τετράδες καναλιών), οι οποίες τροφοδοτούνται από το αντίστοιχο module με ανεξάρτητο σύστημα ταινιοδρόμων. Κάθε τετράδα διαθέτει αυτόνομο σύστημα διανομής υλικού.

Για τον αερισμό του υλικού που βρίσκεται στο τμήμα κομποστοποίησης, κάθε κανάλι διαθέτει ψευδοδάπεδο, το οποίο επιτρέπει τη διέλευση του αέρα. Το ψευτοδάπεδο επιτρέπει επίσης τη διέλευση των στραγγιδίων προς το βιολογικό καθαρισμό του Εργοστασίου. Το μήκος του καναλιού που αντιστοιχεί στο τμήμα κομποστοποίησης διαιρείται σε τέσσερις ζώνες αερισμού. Στις τρεις πρώτες ζώνες εφαρμόζεται αερισμός με τη μέθοδο της αναρρόφησης, ενώ στην τελευταία εφαρμόζεται η μέθοδος της εμφύσησης.

Η μονάδα κομποστοποίησης-ωρίμανσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

α)    Σύστημα ταινιοδρόμων τροφοδοσίας, διατάξεις διανομής υλικού, ταινιόδρομο απομάκρυνσης κομποστοποιημένου υλικού.

β)    Σύστημα ανάδευσης, ύγρανσης και προώθησης του υλικού και φορείο μετάθεσης αυτού.

γ)    Σύστημα αερισμού.

6.Μονάδα Εξευγενισμού Κόμποστ (Ραφιναρία)

Το παραγόμενο compost, οδηγείται προς ραφινάρισμα, που συνίσταται στο διαχωρισμό του από ξένες προσμίξεις (κυρίως γυαλί, σκληρά πλαστικά, χαλικάκι, film πλαστικών), καθώς και από τα μη πλήρως κομποστοποιημένα οργανικά στερεά.

Η λειτουργία της μονάδας ραφιναρίσματος εξασφαλίζει την παραγωγή compost υψηλής καθαρότητας και επομένως εμπορευσιμότητας του τελικού προϊόντος.

7.Συσκευαστήριο Kόμποστ

Το compost που εξέρχεται από τη μονάδα ραφιναρίας καταλήγει, μέσω μεταφορικής ταινίας, σε υπαίθρια πλατεία από σκυρόδεμα.

Το μέρος αυτού που προορίζεται για τυποποίηση αποθηκεύεται με φορτωτές σε κλειστό κτίριο, όπου παραμένει για την ολοκλήρωση των διαδικασιών χουμοποίησης. Στη συνέχεια λειοτρίβεται σε μέγεθος, ζυγίζεται, ενσακκίζεται και παλετάρεται.

Το υπόλοιπο του παραγόμενου compost αποθηκεύεται σε σωρούς στην υπαίθρια πλατεία από σκυρόδεμα, για την ολοκλήρωση των διεργασιών χουμοποίησης. Στη συνέχεια φορτώνεται ασυσκεύαστο σε ανοιχτά φορτηγά για διάφορες χρήσεις (υλικό αποκατάστασης ΧΥΤΑ και παλαιών ΧΔΑ, χρήση σε άλεση, εμπλουτισμός ορεινών όγκων για αναδασώσεις και ενίσχυση της φυτικής ανάπτυξης, διάφορες δενδροκαλλιέργειες κ.α.). Η πλατεία διαθέτει κανάλι, περιμετρικά, για την απορροή των ομβρίων.

1.Μονάδα ζυγισης

Στην είσοδο της εγκατάστασης υπάρχει ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα για την ζύγιση των οχημάτων μεταφοράς των απορριμμάτων καθώς επίσης και μια πύλη ανίχνευσης ραδιενεργών αποβλήτων.

2.Μονάδα Προσωρινής  Αποθηκευσης

Η μονάδα προσωρινής αποθήκευσης στεγάζεται στο κτίριο του αποτεφρωτήρα.

Μετά τη ζύγιση, τα οχήματα εισέρχονται στο χώρο αποθήκευσης των απορριμμάτων και κατάλληλα σημεία σηματοδότησης που αντιστοιχούν σε containers αποθήκευσης, καθοδηγούν τον οδηγό σε εκείνο που θα εκφορτώσει τα απορρίμματα. Η αποθήκευση των νοσοκομειακών απορριμμάτων γίνεται σε 6 containers. Τα απορρίμματα τα οποία εισέρχονται στην εγκατάσταση σε πλαστικούς σάκους δεν μπορούν να αποθηκευτούν στα containers. Για τα απορρίμματα αυτά έχει προβλεφθεί αναβατόριο, το οποίο τροφοδοτεί απευθείας τις χοάνες των κλιβάνων.

 3.Μονάδα Καύσης

Η μονάδα καύσης στεγάζεται στο κτίριο του αποτεφρωτήρα, εμβαδού 780 τμ περίπου. Η εγκατάσταση αποτελείται από δύο όμοιες γραμμές αποτέφρωσης που έχουν τη δυνατότητα αποτέφρωσης συνολικά 30 tn/day νοσοκομειακών απορριμμάτων. Η καύση επιτυγχάνεται με τη χρήση ομόρροου περιστρεφόμενου κλιβάνου.

3.1 Κλίβανος καύσης

     Ο κλίβανος αποτελείται από την κεφαλή και τον κύλινδρο καύσης. Ο καυστήρας είναι τύπου πολυκαυσίμου, τροφοδοτείται με φυσικό αέριο. Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της φάσης εκκίνησης του κλιβάνου ή στην υποστήριξη της καύσης όταν αποτεφρώνονται απορρίμματα με χαμηλή θερμογόνο δύναμη.       Ο κύλινδρος καύσης είναι τοποθετημένος με κεκλιμένο τον άξονά του κατά 2,5ο ως προς τον οριζόντιο για να επιτρέπει στα απορρίμματα να κατέρχονται προς το θάλαμο τέφρας  που βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του κυλίνδρου. Η περιστροφή εξασφαλίζει τη συνεχή επαφή μεταξύ των απορριμμάτων του αέρα καύσης και της φλόγας καθώς επίσης προκαλεί την αποφυγή της προσκόλλησης της τέφρας στα τοιχώματα, μειώνοντας στο ελάχιστο της εργασίες συντήρησης και καθαρισμού.Ο κύλινδρος έχει επένδυση από πυρίμαχο και μονωτικό υλικό τα οποία έχουν την ικανότητα να αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται κατά τη φάση της καύση.

3.2 Θάλαμος μετάκαυσης

     Ο θάλαμος μετάκαυσης έχει σκοπό την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της καύσης και επομένως της σχεδόν ολοκληρωτικής θερμοκαταστροφής όλων των οργανικών συστατικών που περιέχονται από τον κλίβανο και ιδιαίτερα των χλωριούχων οργανικών ουσιών και ρύπων (διοξίνες και φουράνες).Τα καυσαέρια εισέρχονται στο θάλαμο μετάκαυσης με ταχύτητα  με την οποία διασφαλίζεται ένας μεγάλος βαθμός τυρβώδους ροής στο εσωτερικό του θαλάμου ενώ ο επαρκής χρόνος παραμονής και η θερμοκρασία έχουν σκοπό να επιτύχουν τη θερμοκαταστροφή  των ρυπογόνων οργανικών ουσιών.  Για την επίτευξη του σκοπού αυτού τα καυσαέρια διατηρούνται σε θερμοκρασία άνω των 1100C για τουλάχιστον 2 sec.

4.Μονάδα Ψύξης  Καυσαερίων

Η μονάδα ψύξης καυσαερίων στεγάζεται στο χώρο καύσης του κτιρίου αποτεφρωτήρα. Το σύστημα ψύξης καυσαερίων τοποθετείται μετά τον θάλαμο μετάκαυσης. Το τμήμα ψύξης αποτελείται από τα τέσσερα στοιχεία του εναλλάκτη θερμότητας με ακτινοβολία και από έναν πύργο ψύξης (quencher). Σκοπός  είναι η μείωση της θερμοκρασίας των καυσαερίων σε αποδεκτά επίπεδα για την γραμμή καθαρισμού που ακολουθεί εισάγοντας ελάχιστη, και επομένως αποδεκτή, ποσότητα υγρασίας στα καυσαέρια.

4.1 Εναλλάκτης

Στον εναλλάκτη, η θερμότητα των καυσαερίων που εξέρχονται από τον θάλαμο μετάκαυσης παρέχεται μέσω ακτινοβολίας στον αέρα ψύξης των στοιχείων του. Μέρος αυτού  του αέρα διοχετεύεται στην περιοχή αναθέρμανσης.

4.2 Πύργος ψύξης

Ο πύργος ψύξης έχει σκοπό  την ψύξη σε μικρό χρονικό διάστημα των καυσαερίων μέχρι την θερμοκρασία εισόδου στο υποσύστημα επεξεργασίας καυσαερίων. Η ψύξη γίνεται μέσω της ανάμειξης των καυσαερίων με νερό βιομηχανικής χρήσης και με νερό που προέρχεται από τον πυθμένα του πύργου πλύσης. Δεδομένου ότι πρέπει να γίνει πλήρης εξάτμιση του εισερχόμενου νερού έτσι ώστε ο πυθμένας να είναι στεγνός, το νερό θα πρέπει να εξατμιστεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα γι’ αυτό ψεκάζεται, μέσω κατάλληλων ακροφυσίων με την βοήθεια πεπιεσμένου αέρα που το μετατρέπει σε πολύ μικρά σταγονίδια. Η ψύξη των καυσαερίων επιτρέπει την επίτευξη της βέλτιστης θερμοκρασίας για τις αντιδράσεις δημιουργίας των αλάτων μεταξύ ασβέστου και των ρύπων που λαμβάνουν χώρα στον αντιδραστήρα, ευνοώντας την απορρόφηση των ρύπων από τους ενεργούς άνθρακες και την μείωση της θερμοκρασίας.

5.Μονάδα Καθαρισμού  Καυσαερίων

5.1 Αντιδραστήρας

Ο αντιδραστήρας είναι ξηρού τύπου και χρησιμοποιείται για την ανάμειξη των καυσαερίων με τα χημικά αντιδρώντα. Τα αντιδρώντα στοιχεία  εγχέονται σε μορφή σκόνης μέσα στον αντιδραστήρα και μεταφέρονται από το ρεύμα καυσαερίων υπό την μορφή προϊόντων αντίδρασης και μαζί με τη περίσσεια που δεν αντέδρασε περνούν στην επόμενη φάση της φίλτρανσης στο σακκόφιλτρο. Στον αντιδραστήρα εξουδετερώνονται χημικά τα όξινα σωματίδια που περιέχονται στα καυσαέρια. Για να γίνει η εξουδετέρωση, είναι απαραίτητο να επικρατούν στο εσωτερικό του αντιδραστήρα οι εξής συνθήκες: Μέγιστη διάχυση των αντιδρώντων στα καυσαέρια, επαρκής χρόνος επαφής για τη διεξαγωγή της αντίδρασης.

 5.2 Σακκόφιλτρο

Το σακκόφιλτρο αποτελεί το θεμελιώδες εξάρτημα εξουδετέρωσης των ρύπων. Στο σακκόφιλτρο γίνεται παρακράτηση του μεγαλύτερου μέρους της τέφρας, ακόμη και με την πλέον μικροσκοπική κοκκομετρία, και ολοκληρώνονται οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα και στον αντιδραστήρα. Το βασικό στοιχείο του σακκόφιλτρου είναι ένα κυλινδρικός σάκος, διαμέσου του οποίου διέρχονται τα καυσαέρια. Τα καυσαέρια φιλτράρονται από το εσωτερικό προς το εξωτερικό των σάκων, στην επιφάνεια των οποίων γίνεται η εναπόθεση της τέφρας και των παραγώγων των αντιδράσεων. Το σακκόφιλτρο αποτελείται από συστοιχίες σάκων τοποθετημένων σε παράλληλες σειρές. Οι σάκοι του φίλτρου αποτελούνται από ένα υφασμάτινο κυλινδρικό περίβλημα το οποίο συγκρατείται στη θέση του εσωτερικά από μεταλλικό πλέγμα.

5.3 Πύργος πλύσης

Ο πύργος πλύσης είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει τη μείωση της τιμής της συγκέντρωσης των διαφόρων όξινων συστατικών που περιέχονται στα καυσαέρια κατά την έξοδό τους από το σακκόφιλτρο.

5.4 Καπνοδόχος

Η λειτουργία της καπνοδόχου είναι να απορρίπτει τα καυσαέρια που προέρχονται από το σύστημα σε ικανοποιητικό ύψος . Για τη διασφάλιση της βέλτιστης αυτής λειτουργίας, η καπνοδόχος είναι θερμικά μονωμένη και έχει προβλεφθεί ανάμιξη των κορεσμένων σε υγρασία καυσαερίων με θερμό αέρα που προέρχεται από τη ψύξη των καυσαερίων στον εναλλάκτη. Η καπνοδόχος διαθέτει στόμια για το σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών, το όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας και τον αναλυτή οξυγόνου.

Ωράριο Υποδοχής Δημοτικών Απορριμματοφόρων

ΧΥΤΑ

 ΣΜΑ/Σχιστού

ΕΜΑ

Συνήθης Περίοδος

06:00 - 19:00

00:01 - 18:00

0:00 - 23:59

06:00 - 19:00

00:01 - 18:00

0:00 - 23:59

06:00 - 19:00

00:01 - 18:00

0:00 - 23:59

06:00 - 19:00

00:01 - 18:00

0:00 - 23:59

06:00 - 19:00

00:01 - 18:00

0:00 - 09:00

06:00 - 18:00

00:01 - 08:00

9:00-12:00(*), 20:30-03:00

06:00 - 13:00

ΚΛΕΙΣΤΑ

20:30 - 06:00

 

(*) 09:00-12:00, υποδοχή ΜΟΝΟ οχημάτων Διαλογής στη Πηγή (υλικά ανακύκλωσης, κλαδιά) μετά από έγκριση από τον ΕΔΣΝΑ

Ιούλιος 2018

Παρασκευή 23/7/2018 - Τρίτη 31/7/2018

Συνήθης Περίοδος

Αύγουστος 2018

Τετάρτη 1/8/2018 - Παρασκευή 3/8/2018

06:00 - 19:00

00:01 - 18:00

Σάββατο 4/8/2018

06:00 - 18:00

00:01 - 08:00

Κυριακή 5/8/2018

06:00 - 13:00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο 11/8/2018 - Δευτέρα 20/8/2018

Συνήθης Περίοδος

ΚΛΕΙΣΤΑ

Τετάρτη 15/8/2017

ΑΡΓΙΑ

ΚΛΕΙΣΤΑ

Περίοδος 28/10/2018

Παρασκευή 26/10/2018

06:00 - 19:00

00:01 - 18:00

Σάββατο 27/10/2018

06:00 - 18:00

00:01 - 08:00

Κυριακή 28/10/2018

07:00 - 12:00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα 29/10/2018

06:00 - 19:00

00:01 - 18:00

Περίοδος Χριστουγέννων 2018

Σάββατο 22/12/2018

06:00 - 18:00

00:01 - 08:00

Κυριακή 23/12/2018

06:00 - 13:00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα 24/12/2018

06:00 - 13:00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Χριστούγενα Τρίτη 25/12/2018

ΑΡΓΙΑ

ΚΛΕΙΣΤΑ

Τετάρτη 26/12/2018

06:00 - 13:00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Πρωτοχρονιά 2019

Σάββατο 29/12/2018

06:00 - 18:00

00:01 - 08:00

Κυριακή 30/12/2018

06:00 - 13:00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα 31/12/2018

06:00 - 13:00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη 1/1/2019

ΑΡΓΙΑ

ΑΡΓΙΑ

Τετάρτη 2/1/2019

06:00 - 19:00

00:01 - 18:00

Θεοφανεια 2019

Σάββατο 5/1/2018

06:00 - 19:00

00:01 - 12:00

Κυριακή 6/1/2018 

08:00 - 13:00

ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 7/1/2018

06:00 - 19:00

00:01 - 18:00


Διεύθυνση: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, Αττική,  Τ.Κ.11525
Τηλέφωνο: 213 2148 300
FAX: 213 2148 322
Email: [email protected]