Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

 

Η οργανωτική δομή, οι αρμοδιότητες και κάθε σχετικό με τη λειτουργία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ζήτημα ρυθμίζεται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του (ΦΕΚ 515/Β/2014).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. απαρτίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου και τις κάτωθι εννέα (9) επιμέρους Διευθύνσεις:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Ποιότητας, Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης
Διεύθυνση Ανακύκλωσης
Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων
Διεύθυνση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Διεύθυνση Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων


Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Οργανόγραμμα Υπηρεσίας