Κ.Υ.Α. έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε της 2ης Αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α.της Περιφέρειας Αττική

Για να κατεβάσετε στην υπ’ αρ. οικ. 57044/25-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΓ74653Π8-ΩΚ4) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου με τίτλο «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής - 2η Αναθεώρηση» παρακαλώ πατήστε εδώ.