Απολογισμός τριετίας εφαρμογής υλοποίησης των στόχων του ΠΕΣΔΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ 17 της με αριθμ. 414/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 2η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Αττικής, «Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ» και περαιτέρω «Η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων του ΠΕΣΔΑ είναι άμεσα συναρτώμενη με την παρακολούθηση της υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης …». 

Στο πλαίσιο αυτό, σας κοινοποιούμε αρχείο – πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) καταγραφής που θα πρέπει να συμπληρώσετε με τα  απολογιστικά στοιχεία υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης για όλο το διάστημα ισχύος του και  έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Το εν λόγω αρχείο – πίνακας είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ και μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Πλέον αυτών, σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων και δράσεων του Τ.Σ.Δ., παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σχετικά, αποστέλλοντάς μας (ει δυνατόν και σε ηλεκτρονική μορφή) και το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο.

Προκειμένου ο ΕΔΣΝΑ να μπορέσει να προχωρήσει στον απολογισμό τριετίας του ΠΕΣΔΑ, τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να έχουν περιέλθει σε εμάς, το αργότερο την 25-11-2019 και ηλεκτρονικά στο email : [email protected].

Πίνακας Β