Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 19 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Παρουσίαση μελέτης και συζήτηση για την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ).

2. Συζήτηση περί αντισταθμιστικών των Δήμων.

3. Διάφορα τρέχοντα θέματα του ΕΔΣΝΑ.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.