Πρόσκληση 30ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 30 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 30ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης εφαρμογής (τεύχος 5.2) του έργου "Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για τις Ενέργειες Προβολής και Επικοινωνίας Δράσεων και Πολιτικών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της αναδόχου ένωσης εταιρειών ΕΠΕΜ Α.Ε.-ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΠΕ για παράταση της υπ΄ αρ. 14656/7.12.20 Σύμβασης (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

5. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τις υπηρεσίες φύλαξης χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ (ΣΜΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ) (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

6. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Ασπροπύργου μετά την τροποποίηση του με βάση το ν.4819/2021 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

7. Λήψη απόφασης έγκρισης σχεδίου Προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

8. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου του υπ’ αριθμ. 249/2021 Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

9. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου του υπ’ αριθμ. 594/2021 Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

10. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Δήμου Μεγαρέων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

11. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Δήμου Ωρωπού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

12. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Βαρβαρόπουλο Ιωάννη για την πληρωμή δαπάνης (ΚΤΕΟ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

13. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής το μέλος της ΕΕ κ. Σμέρος).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.