Χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι

Παρακάτω παρατίθενται χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι προκειμένου να υποβοηθηθεί το έργο της σύνταξη και υλοποίησης των τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων .