Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί 2021

Για Διακηρύξεις / Διαγωνισμούς περιόδου 2017-2020 πατήστε εδώ.

Για Διακηρύξεις / Διαγωνισμούς περιόδου 2013-2016 πατήστε εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  2021

15/11/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την "Εκσυγχρονισμό, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά" 

10/11/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" - Νέα Τεύχη Δημοπράτησης - Νέοι όροι Διακήρυξης (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158762)

02/11/2021

Παροχή διευκρινίσεων (2η) επί της διακήρυξης για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής.

26/10/2021

Παροχή διευκρινίσεων στα πλαίσια του διαγωνισμού για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής.

21/10/2021

Διευκρίνηση για την Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συλλογής Βιοαποβλήτων»

12/10/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την επιλογή αναδόχου για την "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ" - Νέα Τεύχη Δημοπράτησης (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158762)

28/09/2021

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συλλογής Βιοαποβλήτων» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 140034)

21/09/2021

Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» και λήψη απόφασης σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 122/2021 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

17/09/2021

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την "Αγορά Ακίνητου για τη Δημιουργία ΜΕΒΑ Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και Όμορων Δήμων".

15/09/2021

Αποφάσεις Προέδρου για διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό για την "Μονάδα Επεξεργασίας Απόβλητων (ΜΕΑ) Του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Της Αττικής» Με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 133924)

Αποφάσεις Προέδρου για διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό για την "Μονάδα Επεξεργασίας Απόβλητων (ΜΕΑ) Του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Της Π.Ε. Πειραιά» Με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 133952)

31/08/2021

Διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την επιλογή αναδόχου για την "Δενδροφύτευση, προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 135328)

25/08/2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός που αφορά την "Συντήρηση εγκατάστασης ζυγιστηρίου ΧΥΤΑ Φυλής και αναβάθμιση εφαρμογής λογισμικού επεξεργασίας ζυγίσεων".

19/08/2021

Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού με τίτλο "Yπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων (Νέο) - (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 135674)

11/08/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την επιλογή αναδόχου για την "Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας - οφιαοαπώθησης - απολύμανσης των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων & των οχημάτων λόγω του COVID 19." (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 136305)

09/08/2021

Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού με τίτλο "Yπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 135674)

05/08/2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός που αφορά την "Αμοιβή για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την υποστήριξη αξιολόγησης των τοπικών δράσεων των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής στο τομέα πρόληψης-επαναχρησιμοποίησης - ανακύκλωσης αποβλήτων".

28/07/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την επιλογή αναδόχου για την "Δενδροφύτευση, προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 135328)

23/07/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την επιλογή αναδόχου για τις "Yπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 135674)

19/07/2021

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Μονάδα Επεξεργασίας Απόβλητων (ΜΕΑ) Του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Της Αττικής» Με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 133924) - (Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας)

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Μονάδα Επεξεργασίας Απόβλητων (ΜΕΑ) Του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Της Π.Ε. Πειραιά» Με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 133952) - (Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας)

28/06/2021

"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ" (Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας)

16/06/2021

Διεξαγωγή πλειοδοτικής διαδικασίας για την εκποίηση του παλαιοσιδήρου (παλαιών παροπλισμένων και ακινητοποιημένων μηχανημάτων) στην ΟΕΔΑ Φυλής ιδιοκτησίας του ΕΔΣΝΑ.

15/06/2021

Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ" (Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας)-Νέο

10/06/2021

Ανακοίνωση σχετικά με την Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Μονάδα Επεξεργασίας Απόβλητων (ΜΕΑ) Του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Της Π.Ε. Πειραιά» Με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)"

08/06/2021

Ενημέρωση για την εξέλιξη του ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής» και λήψη απόφασης. ΑΕΕ 256/2021

07/06/2021

Διεξαγωγή πλειοδοτικής διαδικασίας για την εκποίηση παλαιοχάρτου από το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή του ΕΔΣΝΑ.

04/06/2021

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Μονάδα Επεξεργασίας Απόβλητων (ΜΕΑ) Του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Της Αττικής» Με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 133924)

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Μονάδα Επεξεργασίας Απόβλητων (ΜΕΑ) Του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Της Π.Ε. Πειραιά» Με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 133952)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Κατασβεστικού Υγρού Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

28/05/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την υπ' αριθ. 97/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με αντικείμενο "Προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Κυθήρων" που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 108546)

26/05/2021

Έγκριση Απόφασης Προέδρου για παροχή διευκρινήσεων σε ερώτημα που τέθηκε επί της διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ''ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ)" ΑΕΕ 220/2021.

24/05/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την επιλογή αναδόχου για την "Παροχή υπηρεσιών φύλαξης Χώρων Ευθύνης Ε.Δ.Σ.Ν.Α - ΣΜΑ.)" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 108559)

20/05/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την επιλογή αναδόχου για την "Συντήρηση πρασίνου & αρδευτικού δικτύου εγκαταστάσεων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 132602)

12/05/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την επιλογή αναδόχου για την "Παροχή υπηρεσιών φύλαξης Χώρων Ευθύνης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ)" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 108551)

24/04/2021

Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». ΑΕΕ 148/2021 (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 121711)

07/04/2021

Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ".

Ενημέρωση για την εξέλιξη του Διαγωνισμού "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ" και λήψη απόφασης. ΑΕΕ 101/2021

06/04/2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Αμοιβή για υπηρεσίες ανάλυσης φυσικοχημικών παραμέτρων των υπογείων υδάτων για περιβαλλοντικό έλεγχο.

03/04/2021

Έγκριση Πρακτικού Ι του Διαγωνισμού «Προμήθεια υλικού για την προώθηση της ανακύκλωσης». ΑΕΕ 103/2021

29/03/2021

Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού με τίτλο «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε ʺΠράσινο Εργοστάσιοʺ». ΑΕΕ 108/2021

16/03/2021

Τεύχος τροποποιήσεων των συμβατικών τευχών του έργου με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και Παραρτήματος. (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/04/2021 20:00) - (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 121711)

05/03/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ" (Αριθμός Συτήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158762)

04/03/2021

Τεύχος διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των οριων για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 106988)

03/03/2021

Ερωτηματολόγιο Διαγνωστικής Έρευνας Αγοράς ''ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ''

Ερωτηματολόγιο Διαγνωστικής Έρευνας Αγοράς ''ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ'' 

02/03/2021

Παροχή Διευκρινήσεων επί ερωτημάτων στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αντικείμενο τις "ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

19/02/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη σύναψη ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση Μελέτης και κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. (Συμπληρ.) - ψ

16/02/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη σύναψη ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση Μελέτης και κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 121711)

08/02/2021

Τεύχη Δημοπράτησης ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

29/01/2021

Παροχή διευκρινήσεων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ». (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104117)

25/01/2021

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής προσφορών για την διακήρυξη με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 103984)

19/01/2021

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 103984)

05/01/2021

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης για την «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104613)